Facial Waxing

Facial Waxing    
Brow Shaping$15
Lip Wax$10
Chin Wax$10
Full Face Wax$20